Przejdź do treści

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, a szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

Administrator danych osobowych: STOWARZYSZENIE UŚMIECH NADZIEI DZIECIOM z siedzibą w Bydgoszczy
(85-826) przy ul. Szpitalnej 9/64, KRS: 0000856667, e-mail: kontakt@onkomikolaje.pl

Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania:

 • pomoc osobom potrzebujących wsparcia, realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • promocja działalności Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentów rozliczeniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy: dane osobowe wymagane przepisami prawa oraz dane niezbędne do uczestnictwa w akcjach charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym wizerunek
i informacje o stanie zdrowia.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • podmiotom świadczącym usługi organizacyjne i techniczne oraz podmiotom, z którymi współpracujemy
  w zakresie działalności statutowej;
 • w zakresie danych, na publikację których wyrazili Państwo zgodę – dane będą udostępniane na portalach społecznościowych (m.in. Facebook), stronach internetowych Stowarzyszenia, darczyńcom oraz
  w materiałach informacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia.

Państwa danych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

Okres przechowywania danych:

 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym skorzystali Państwo z pomocy udzielonej przez Stowarzyszenie (dotyczy danych niezbędnych do rozliczenia działalności Stowarzyszenia);
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem

Polityka Prywatności

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie: Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei Dzieciom, Bydgoszcz, 85-826, ul. Szpitalnej 9/64, KRS: 0000856667, e-mail: kontakt@onkomikolaje.pl. W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: kontakt@onkomikolaje.pl lub listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
II. Przetwarzane dane

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
1. Imię
2. Nazwisko
3. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
4. Nazwa firmy
5. Adres poczty elektronicznej
6. Nr telefonu kontaktowego
7. NIP
Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane
te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę:
1. Adres IP komputera i serwera
2. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
3. Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
4. Czas nadejścia zapytania
5. Pierwszy wiersz żądania HTTP
6. Kod odpowiedzi HTTP
7. Liczbę wysłanych przez serwer bajtów
Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik
Informacje o przeglądarce użytkownika
Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy
lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych,
jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.
IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.
V. Czas przetwarzania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba,
że przepisy prawa stanowią inaczej.
VI. Odbiorcy danych osobowych
Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być Google LLC, serwerownia, biuro rachunkowe oraz firmy świadczące usługi: transportowe, komputerowe, finansowe i prawne
na rzecz administratora danych, jak również pozostałym podmiotom, których administrator jest właścicielem, jeżeli jest to konieczne do realizacji celu.
W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei Dzieciom wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Masz prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
6. żądania przenoszenia danych osobowych
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.
IX. Skarga do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00
X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Nasza skrzynka mailowa oraz zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach CyberFolks.
XI. Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji na stronie https://onkomikolaje.pl/privacy-and-terms/